608 551 059 emil@horvath-band.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Kdo jsme

Naše webová adresa je: http://horvath-band.cz.
Emil Horváth
Emil Horváth band
Melicharova 846
259 01 Votice

Peněžní ústav:
ČS-VOTICE č.ú. 0323430339/800

IČO: 66135346
DIČ: CZ -7401230562
OR: FÚ Pražská 6/0 Votice 259 OI čj.: 171/10/023970203875
Nejsem plátce DPH

(1) Zpracovatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu zpracovatelem osobních údajů a je ve smyslu zákona správcem osobních údajů.

(2) Udělujete tímto souhlas, se sídlem Melicharova 846, 259 01 Votice. Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
• jméno a příjmení
• název společnosti
• e-mail
• telefonní číslo
• adresa

(3) Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poptávky volného termínu k hudební produkci nebo objednávky hudební produkce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu do provedení objednané služby nebo po dobu trvání smluvních podmínek.

(4) Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které získal v souvislosti se svou podnikatelskou činnosti, zejména při poskytování
obchodních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o službách, když se jedná zejména o osobní údaje zaměstnanců a smluvních partnerů (dále jako „osobní údaje“).

(5) Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce. V případě obecného písemného povolení zpracovatel správce informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

(6) Zpracovatel se zavazuje přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů zpracovatelem.

(7) Zpracovatel se zavazuje zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a jinými
právními předpisy, přičemž zajišťuje, kontroluje a odpovídá za:

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední přístup k osobním údajům,
b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování,
c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje
d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány,
e) schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování,
f) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
g) proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

(8) V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je zpracovatel v rámci opatření podle předchozího odstavce povinen také zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby,

a) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby,
b) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány
c) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům.

(9) Zpracovatel cestou vydání svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních
smluvních ujednání, zajistí, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které budou zpracovávat
osobní údaje na základě smlouvy se zpracovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze
za podmínek a v rozsahu zpracovatelem stanoveném.

(10) Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů

 

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, adresa a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem poptávky volného termínu k hudební produkci nebo objednávky hudební produkce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu do provedení objednané služby nebo po dobu trvání smluvních podmínek.

Pro komunikaci ohledně Vašich údajů, zrušení souhlasu apod. využijte e-mail: emil@horvath-band.cz